(תנאי שימוש כלליים)להלן: "התקנון"


פוזה הלבשה כללית בע"מ, ח.פ. 513459404 ,שמשרדה הרשום ברח' המנוף 2 רחובות  (להלן:
"החברה" ) הינה המפעילה של אתר האינטרנט בשם פוזה , בכתובת http://test.pozashop.co.il (להלן: "האתר")


האתר הינו אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידיציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
השימוש באתר ורכישה באמצעותו מהווה הסכמה מצד הגולש/המשתמש באתר)להלן:
"משתמש" )לתנאים ולכללים הקבועים בתקנון זה וכפופה להם ו הסכם זה יהווה את הבסיס
המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה.
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש
לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות
כל שימוש באתר.
הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה/שימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר.
מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה
מראש.
תנאי השימוש באתר, המפורטים בתקנון ז ה, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן
מסדירים את אופן הזמנת המוצרים, כהגדרתם להלן.
1 הזכות להשתמש באתר
1.1 רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה בעלי כשרות משפטית להתקשר עם החברה בתקנון
זה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
2.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין, החברה רשאית
למנוע ממשתמש לעשות שימוש באתר ו/או לרכוש באמצעותו מוצרים, בין היתר בכל
אחד מהמקרים הבאים:
1.2.1 מסירת פרטים שגויים בעת ההרשמה על ידי המשתמש.
2.2.1 הפרת תנאי תקנון זה על ידי המשתמש.
3.2.1 אי תשלום בעבר של המשתמש בגין מוצרים שרכש באמצעות האתר.
4.2.1 באם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
3.1 כל משתמש מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
1.3.1 לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע
אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד שלישי
אחר.
2.3.1 לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי.
3.3.1 לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית אשר
תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך
אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא.
4.1 המשתמש רשאי לבצע שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי
התקנון, בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, שלא
לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות, שאחת
או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר
ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.
2 הרשמה
1.2 הרכישה באמצעות האתר דורשת הרשמה ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים
כנדרש בטופס ההרשמה.
2.2 יש לדעת, כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים
משפטיים פליליים ואזרחיים.
3.2 לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמה אישית סודית
ועימם יוכל לבצע רכישות באתר, לצפות בחשבונו ולבצע פעולות שונות באתר כפי שיהיו
מעת לעת.
4.2 כל משתתף רשאי לפתוח על שמו חשבון אחד בלבד.
5.2 יש להימנע מבחירת שם משתמש העלול לפגוע או להפר זכויות של צדדים שלישיים.
במידה ובאתר תת קבל תלונה לגבי שם משתמש פוגע או בלתי חוקי או המפר תנאים
אלה, שומרת החברה על זכותה להסיר שם משתמש זה ללא הודעה מוקדמת.
6.2 על המשתמש לבדו מוטלת האחריות לשמור את סיסמתו בסוד. מובהר, כי המשתמש
יהיה אחראי על כל הפעולות המתבצעות באמצעות חשבון המשתמש שלו יחד עם
הסיסמה המשויכת לו.
7.2 מובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת מידע של
המשתמש כתוצאה מחדירה לא מורשית של צד ג' ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי
החברה בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
8.2 מובהר, כי אישור המשתמש בטופס ההרשמה להיכלל ברשימת הדיוור של החברה מהווה
אישור מפורש של המשתמש להיכלל ברשימת לקוחות האתר ולהיכלל גם על תפוצת
הדיוור הישיר של האתר ו/או לצורך משלוח הודעות טקסט בסלולר.
3 השימוש באתר
1.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות להימנע מלתת שירות כלשהו, וכן להתנותו בתנאים
ו/או לבטל פעולות בדיעבד אשר נגועות בה פרת תנאי השימוש, לרבות במקרה בו החברה
סבורה כי אופן השימוש באתר מפר הוראות הסכם זה ו/או כל דין ו/או פוגע באינטרסים
המסחריים של החברה ו/או פוגע בזכויות צד ג'.
2.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה
תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של
החברה, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון
זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. רישומים
אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה
חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.
3.3 מובהר, כי החברה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף החברה
בפייסבוק של החברה כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן )להלן: "תכנים" ),
אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות
הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום
להפרת זכויות קניין כלשהו ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
4.3 כל המשתמש ו/או המעלה תכנים לאתר, מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחבר ה את
זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית
להשתמש בשמו ו/או בתכנים במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התכנים באתר ו/או בדף
הפייסבוק של החברה ו/או בעמודים / דפים/ פרסום של החברה ביתר הרשתות
החברתיות וללא תשלום כלשהו. זכות זו תשמר לחברה ללא הגבלת זמן. כמו כן,
המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התכנים באתר ו/או ב דף
הפייסבוק של החברה ו/או בעמודים / דפים/ פרסום של החברה ביתר הרשתות
החברתיות, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש
מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה.
5.3 החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק. אולם,
על אף האמור, עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא
בכל האחריות בקשר לכך.
6.3 על כן מובהר, כי כל המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר,
מוצעים למשתמש "כמו שה ם"  )Is As  )והחברה לא תישא באחריות לאי זמינות האתר,
לטעויות, אי-דיוקים או לשגיאות בחומר המוצג באתר ולא תהא אחראית, במישרין או
בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר,
והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריות המשתמש בלבד. כל פעולה
שתעשה ע"י המשתמש בהתבסס על תוכן האתר נעשית על אחריותו בלבד.
7.3 לתשומת הלב, החברה רשאית לעדכן את דף הפריטים באתר מעת לעת, להוסיף או
להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן
ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
4 ביצוע רכישה באתר
1.4 המבצע פעולת קנייה באתר מצהיר בכך כי הינו מסכים לתנאי ההתקשרות המופיעים
באתר וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה
ו/או אי מי הקשור אליהם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות של
החברה המופיעות באתר.
2.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מהווה פעולת קנייה באתר הסכמה לתנאים הבאים:
1.2.4 מיד לאחר ביצוע הרכישה והתשלום תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס
האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן
למשתמש הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה. במקרה של אישור כאמור
יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום
הליך התשלום.
2.2.4 על השימוש בכרטיס אשראי להתבצע על פי הוראות חברות כרטיסי
האשראי. הצגת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי
להליכים משפטיים פליליים ואזרחים.
3.2.4 פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי
האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת
ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה
החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
4.2.4 החברה לא תישא באחריות לחריגה מתנאי העסקה בגין גורמים ו/או
אירועים אשר אינם נתונים לשליטתה, באופן מלא או באופן חלקי, לרבות
באם יגרמו תקלות במחשוב ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך
המכר.
3.4 למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהא כל טענה
ו/או תביעה בעניין זה במקרה של אי מכירה כאמור ובכלל זה כל טענה בגין כל סוג של
נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו, ככל שנגרם, ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהחברה
תשיב למשתמש כל סכום ששילם המשתמש, במידה ואכן שילם לחברה ו/או תפעל
החברה לבטל את החיוב במידה ובוצע.
5 אספקת והובלת המוצרים
1.5 החברה ו/או מי מטעמה ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל,
שנקלטה בעת ההרשמה, באמצעים ובמועד הנקוב בדף הרכישה של המוצר, אלא אם כן
צוין אחרת באתר.
2.5 אספקת המוצר והובלתו לבית המשתמש מותנית בביצוע התשלום בגין המוצר במלואו.
3.5 החברה לא תהיה אחראית לכל איח ור או עיכוב בהספקה ו/או לאי -הספקה שנגרם
כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות עיכובים בשל נגיף
הקורונה, שביתות, השבתות, תקלות במערכת המיחשוב והתקשורת וכיוצ"ב. כן עלולים
להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד שלושה ימי עסקים עקב ריבוי הזמנות
ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר.
4.5 אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח "עד הבית" ו/או באמצעות חברת שליחויות,
ו/או דואר ישראל/או באמצעות איסוף עצמי מהסניף.
5.5 שילוח באמצעות דואר ישראל יהיה כפוף לכל התנאים בתקנון של רשות הדואר לישראל
)או של כל גוף אחר באמצעותו מבוצעת האספקה של המוצרים )ואלו יחייבו כל משתמש.
ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף
הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
6.5 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של
ימי עסקים(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
7.5 מועדי האספקה המפורטים בתקנון זה אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.
8.5 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.
9.5 במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל החברה תהיה רשאית לגבות
תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
10.5 המשתמש יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מחנות החברה, רק אם צוינה אפשרות
זו מפורשות באתר, וזאת בתיאום מראש עם החברה באשר למקום ומועד האיסוף.
איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.
11.5 בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת
מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל
כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
6 המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם
1.6 המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. החברה אינה מתחייבת
להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
2.6 כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח(שקלים חדשים ).המחירים
כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
3.6 החברה תפעל לעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת. עם זאת,
עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת
הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי
המחירים המעודכנים.
4.6 החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול
דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.
5.6 החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה
אחרת בתנאים שי קבעו על ידה לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק
כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת
6.6 התמונות של המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה
ומפרט המוצרים, כפי שנראים בתמונה באתר, לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות
כלשהי בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא
תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או
תוצאתי.
7.6 תיאור המוצרים, החומרים מהם מיוצרים וכל מידע אחר בנוגע למוצרים, נמסרים על
ידי יצרני המוצרים. החברה אינה יכולה לפקח על המידע ונכונותו, והאחריות למידע,
טיבו ואמינותו מוטלת כולה כאמור על היצרן וחובת המשתמש לוודא נתונים אלו.
8.6 אם זיהה המשתמש פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך
האתר, מוזמן המשתמש לפנות לחברה כדי שתפעל לתקן פער זה. הדבר יעשה לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה, החברה לא תהא אחראית בקשר עם אף מוצר
המוצג באתר, בנוגע לאופן הצגתו ואופן תיאורו וביחס ותאמתם למוצר המקורי.
9.6 במקרה בו נפלה טעות מהותית בפרסום באתר, בין היתר, בכל הנוגע לתיאורם של
המוצרים או השירותים ולמחירם ולרבות טעות רישום באתר, תהיה החברה רשאית
לבטל את הרכישה ולזכות את המשתמש בהתאם.
7 ביטול עסקה על ידי המשתמש באתר
1.7 רק המשתמש אשר הזמין את המוצר רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות
חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 ו התקנות מכוחו )להלן יחד "חוק הגנת הצרכן" ).
2.7 בהתאם לחוק להגנת הצרכן, המשתמש רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן:
בטלפון; בדואר רשום; באמצעות צ'ט לנציג החברה, בדואר אלקטרוני; באינטרנט
בקישור ייעודי בדף הראשי באמצעות ומסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד
מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על הלקוח
לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון, על המשתמש
לציין את מספר הזמנה
3.7 משתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14
ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק להגנת
הצרכן, לפי המאוחר מב יניהם. החלפת מוצרים או זיכוי יבוצע אך ורק באמצעות חנויות
הרשת לפי הפירוט המופיע באתר. לא מעוניינים להיכנס לעולם של החזרות באמצעות
שליחים...
4.7 מה זה? לא ברור? האם זו ההתחייבות בחוק? אם לא אפשר יהיה לנתחשב לפנים משורת
הדין אולם לא להתחייב על זה.החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק להגנת הצרכן
ובהתאם לאמצעי התשלום באמצעותו בוצעה העסקה. החזר כספי לכרטיס האשראי
יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי באמצעותו שולמה הרכישה ובהתאם למועדים והנהלים
של חברת האשראי. החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר יזוכו על ידי החזרת
הקרדיט לחשבון האישי באתר.
5.7 במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, בתוך 14 יום מיום קבלת
ההודעה על הביטול, תחזיר החברה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן,
תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב וכן תגבה דמי ביטול
בשיעור שלא יעלה על %5 ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים,
לפי הנמוך מבי ניהם. במידה ויבחר המשתמש בקבלת קרדיט לחשבון המשתמש באתר,
שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם ללא ניכוי.
6.7 אין בזכותו של משתמש לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה
במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה מהותית במצבם בזמן שהיו
ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאר יזתו נפתחה או
נפגמה, מוצר שניזוק, מוצר שנפגם, מוצר שהתקלקל. משכך משתמש המבקש לבטל
עסקה נדרש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן על מנת להימנע
מגרימת נזק למוצר, נדרש ה משתמש להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל
פגם ו/או קלקול מכל מין וס וג שהוא.
7.7 הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים ב חוק להגנת הצרכן.
8.7 המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או
שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.
9.7 החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או
הוראות החברה, לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש
במוצרים.
8 ביטול עסקה ע"י החברה ו/או האתר
1.8 החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:
1.1.8 אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו
של שירות שהוצע על ידי החברה באתר;
2.1.8 אם יתגלה כי המשתמש הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע
ההזמנה;
3.1.8 אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים
כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי ה חברה;
4.1.8 אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה,
הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
5.1.8 כאשר המשתמש חב חוב כספי לחברה וכבר חלף המועד לתשלומו;
6.1.8 אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל
תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט
באתר ו/או במשלוח המוצר;
7.1.8 במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, וירוס, נגיף, חבלת סייבר,
שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי
וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה ולחברה אין
שליטה עליו;
8.1.8 במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או
לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה;
9.1.8 אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה )אך טרם
המשלוח למשתמש ).
10.1.8 כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או
שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך
כלשהי.
2.8 מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
3.8 בוטלה ההזמנה כאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראי ת ולא תישא בכל נזק שנגרם
למשתמש ו/או לצד שלישי.
9 מדיניות פרטיות, איסוף מידע ושמירתו
1.9 החברה מכבדת את פרטיות המשתמש ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות
המחויבים על פי דין. שימוש במידע אישי אשר יימסר על ידי המשתמש ו/או ייאסף
אודותיו ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו או על- פי חובות החלות
כלפי החברה על פי הדין. "מידע אישי" לענין זה, משמעו כל מידע מזהה אודות
המשתמש אשר יימסר או ייאסף אודותיו במסגרת השימוש באתר זה.
2.9 ידוע למשתמש כי חלק מהשירותים הניתנים במסגרת השימוש באתר טעונים הרשמה
ו/או מסירת מידע אישי באופן ישיר על -ידו.
3.9 במקרה שבו ירצה המשתמש להצטרף למועדון החברים של החברה, הוא יתבקש להזין
פרטי מזהים ואישיים לגביו ובכלל זה שמו, כתובת, דרכי יצירת קשר עימו ועוד.
4.9 כך גם לצורך עדכון פרטי חבר המועדון, יתכן ויידרש המשתמש להזין את מס' תעודת
הזהות, את מס' הטלפון ואת מס' כרטיס החבר של חבר המועדון.
5.9 החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש או ו/או נאסף
אודותיו, כדוגמת הרגלי הצריכה, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים
המוצעים דרכו או במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, וזאת, בין היתר, על מנת לשפר
את השירותים והתכנים המוצעים באתר. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע
למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות לשם קידום מטרות מועדון הלקוחות.
6.9 ככל שרישום לשירות מסוים דרך האתר, לרבות למועדון הלקוחות של החברה או
לרשימות דיוור או לכל עניין אחר, הזמינים או נגישים דרך האתר, יידרשו את הסכמת
המשתמש ואישורו, יידרש המשתמש לאשר את הסכמתו בנפרד.
7.9 המשתמש מאשר כי המידע שנמסר על ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגרי המידע
של החברה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמו ולצרכים תפעוליים, שיווקיים
וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע לצורך מימוש מטרות אלו.
8.9 בהתאם להסכמת המשתמש, ככל שתיתן, החברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש מעת
לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים
וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים , )SMS  )פקסימיליה, מערכת חיוג
אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.
במידה וירצה המשתמש לחזור בו מהסכמתו, הוא מתבקש לפנות אל החברה באמצעות
כתובת המייל המופיעה מטה בצירוף בקשתו ופרטיו המזהים.
9.9 ידוע למשתמש כי הוא מחויב למסור כל מידע או פרטים אישים, ומסירתם תלויה אך
ברצונו והסכמתו, על מנת לקבל את שירותי החברה המבוקשים. למשתמש לא תהיה כל
טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא. ידוע למשתמש כי אי מסירת פרטים
מסוימים לא יאפשר לחברה לספק למשתמש חלק מהשירותים המוצעים.
10.9 המשתמש מתחייב למסור אך ורק מידע אמין ומדויק, ולא למסור כל מידע בשם ו/או
עבור צדדים שלישיים. לחברה אין אחריות באשר לנכונות המידע שמוסר המשתמש ו/או
לאמינותו, ולמשתמש ו/או כל צד ג' קשור אליו לא תהיה כל תלונה בעניין.
11.9 בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקי
שירות נדרשים להשלמת הפעולה ו/או המוציאים אל הפועל את הפעולה, כמו למשל
חברת כרטיסי אשראי, חברת שליחויות וכדומה. העברת המידע לצדדים הרלוונטיים
לשם השלמת הפעולות תתבצע בכפוף להסכמתו של המשתמש כי מרצונו לקבל את
המוצר ו/או השירות. לחברה אין אחריות באשר לנושא זה ולנושאים הקשורים בהעברת
המידע לספקי שירות נדרשים ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעני ין זה כלפיה.
12.9 על-פי חוק המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו, אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש
מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים
מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות דף יצירת הקשר
באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.
10 אבטחת מידע
1.10 החברה עושה כל שביכולתה תוך שימוש באמצעים ויעוץ טכנולוגיים כדי לאבטח את
האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי הנאסף דרכו וכנגד ניצול גישה על
ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
2.10 על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט
ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית
למידע או לתוכן המאוחסן בו.
3.10 חברה לא תהיה אחראית במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל
השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו.
11 הגבלת אחריות
1.11 האחריות למוצרים והשירותים הנרכשים דרך האתר, לרבות תכונותיהם ואספקתם,
מפרטם הטכני, מועדי אספקתם, תקופות אחריות, וכיוצ"ב, הינם באחריות היצרן
ובהתאם לנתונים שנמסרו על ידו. שימוש באתר מהווה הצהרה כי עובדה זו ידועה
למשתמש וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד החברה
הקשורה לאחריות על מוצר, למעט תיקון המוצר ו/או החלפתו במידת הצורך בהתאם
לכל דין.
2.11 בשום מקרה החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים
או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לא היו תקינים ובעניין זה הסעד היחידי יהיה
תיקון המוצר ו/או החלפתו, באם התיקון אינו אפשרי.
3.11 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או
מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר,
שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
4.11 בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר
הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
5.11 למרות האמור לעיל, היה ומוצר לא התקבל כלל אצל הלקוח, יפנה הלקוח לחברה לשם
בירור הנושא וככל שמבירור כזה יעלה כי המוצר לא סופק אזי תהיה החברה רשאית, על
פי שיקול דעתה, לספק את המוצר או לזכות את הלקוח בגין התשלומים ששולמו על ידו
בפועל.
6.11 במידה וישנו קישור )"לינק" ) באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות
לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא
תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע
המופיע בהם.
12 סימני מסחר וזכויות יוצרים
1.12 כל התכנים הכלולים באתר לרבות סימניו המסחריים של האתר, טקסטים, קבצים
עיצובים גרפיים, צילומים, תמונות, קוד המחשב/ קוד המקור של האתר וכל פרט אחר
הקשור בהפעלתו ועוד, הנם קניינה הבלעדי של החברה או צדדים שלישים ומוגנים ע"י
דיני זכויות יוצרים וסימני מסחר ו/או כל דין. כל סימני המסחר של צדדים שלישיים
המופעים באתר שייכם לבעליהם. כל שימוש שי יעשה בתכנים ו/או בסימני המסחר הנ"ל,
ואשר מנוגד לדין ולתנאי תקנון זה, הנו אסור.
2.12 אלא אם צוין אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים בכל הזכויות הקשורות בתוכן המצוי
באתר. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן
מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, ללא הסכמה מפורשת
מראש ובכתב מהחברה.
3.12 השימוש באתר מוגבל לצפייה ולרכישת מוצרים בלבד. כל שימוש אחר בתכנים ובתוכנה
הכלולים באתר, לרבות הפצה, שכפול )לרבות על ידי העתקה ישירה ו\או עקיפה ), מסחר,
פרסום, תצוגה , שינוי ו/או עיבוד של תכנים המופיעים באתר, ו/או כל חלק מהם הנם
אסורים בהחלט.
4.12 אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם למשתמש.
13 סמכות שיפוט וכלליים
1.13 האמור בתקנון זה יגבר על האמור בדפי האתר )כדוגמת דפי עזרה, שאלות תשובות,
מאמרים וכו' ).
2.13 המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל
נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות
משפט - עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, עובדיה,
מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי
כלשהוא כתוצאה מפעולה ו/או מחדל של משתמש לרבות תכנים אותם העלה ו/או מסר
ו/או פרסם באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.
3.13 החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות את הוראות תקנון זה, כולו
או מקצת, מעת לעת ללא שום צורך במתן הודעה מראש. הוראות התקנון המתוקן יחייבו
את המשתתפים/משתמשים באתר מרגע פרסומו באתר.
4.13 הדינים אשר יחולו על תקנוןזה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט בכל עניין העולה
ו/או הנובע משימוש באתר ו/או רכישות שבוצעו באמצעותו ו/או כל מחלקות אחרת בין
המשתמש לחברה תהיה נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך במחוז דרום.
 בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה ו/או תגובה בנוגע לאתר ולתקנון זה,

יש לפנות אל מוקד שרות לקוחות של החברה

בטלפון 072-2798508

service@pozashop.co.il או במייל

 המוקד פועל בימים א׳ -ה׳ בין השעות 09:00 עד 15:00